Rizici i upravljanje rizicima - Seminar + Radionica - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Upravljanje rizicima u javnom sektoru - Seminar + Radionica

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR + RADIONICA

Seminar i radionica je zakazana za 14.12.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 11. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

PROGRAM SEMINARA I RADIONICE (10 - 15h)

PRVI DEO SEMINAR

  1. Uvod u rizik
  2. Pravna regulativa u javnom sektoru vezana za rizike
  3. Identifikovanje rizika
  4. Analiza i opis rizika
  5. Procena rizika
  6. Rešavanje rizika
  7. Planiranje za slučaj nepredviđenih situacija
  8. Registar rizika
  9. Strategija za upravljanje rizikom
  10. Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezane za rizike

PAUZA ZA RUČAK

DRUGI DEO RADIONICA

Radionica će Vas kroz praktičan primer upoznati sa metodologijom identifikovanja, procene i rešavanja rizika kod korisnika javnih sredstava, izrade Registra rizika i Strategije za upravljanje rizikom.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA I RADIONICE:

Cilj održavanja seminara i radionice je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava. Učesnici će se tokom radionice kroz praktični primer detaljno upoznati sa postupkom upravljanja rizicima.

KOME SU SEMINAR I RADIONICA NAMENJENI?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za upravljanje rizicima.

Cena Seminar + Radionica je 18.900 13.900 rsd.

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete popuste i do  50%
- Za dva učesnika cena iznosi 24.900 din.
- za tri učesnika  29.900 din. 
- za četiri  učesnika  34.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i zajednički ručak, sertifikat.

Za više informacija o uslovima i pogodnostima pročitajte Zašto odabrati ova predavanja

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar + Radionica - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Seminar + Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net
 
HOME PAGE