Seminari i Radionice - Upravljanje rizicima u poslovanju - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Upravljanje rizicima u javnom sektoru - Seminar + Radionica

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR + RADIONICA

NOVO U PONUDI!

Seminar + Radionica je zakazana za 16.03.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 11. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

Program predavanja:

Prvi deo - Seminar

  1. Uvod u rizik
  2. Pravna regulativa u javnom sektoru vezana za rizike
  3. Identifikovanje rizika
  4. Analiza i opis rizika
  5. Procena rizika
  6. Rešavanje rizika
  7. Planiranje za slučaj nepredviđenih situacija
  8. Registar rizika
  9. Strategija za upravljanje rizikom
  10. Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezane za rizike

Drugi deo - Radionica

Radionica će Vas kroz praktičan primer upoznati sa metodologijom identifikovanja, procene i rešavanja rizika kod korisnika javnih sredstava, izrade Registra rizika i Strategije za upravljanje rizikom.

Seminar + Radionica je namenjena:


Rukovodiocima korisnika javnih sredstava koji su između ostalog odgovoran i za identifikovanje, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava

Zaposlenima i članovima radne grupe koji su zaduženi da identifikuju, procene rizike i sačine predlog Strategije za upravljanje rizcima

Internim revizorima koji daju mišljenje u upravljanju rizikom kod korisnika javnih sredstava

Ostalim zainteresovanima

Predavanje traje jedan dan od 10:00 do 17:00

Cena Seminara + Radionice je 16.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal u štampanom i elektronskom obliku, osveženje i zakusku tokom obuka i izdavanje sertifikata o odslušanom predavanju.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Postoji mogućnost da se predavanje održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih ( pet i više učesnika).

Komentari učesnika sa održanih seminara i radionica

"Seminar je ispunio moja očekivanja. Na seminaru sam dobila relevantne informacije iz oblasti upravljanja rizicima. Predavanje je bilo stručno, razumljivo i sa dosta primera iz prakse. Ističem komunikaciju i konciznost izlaganja predavača".
Marija Mihajlović, interni revizor JKP "Objedinjena naplata" Niš

"Seminar iz oblasti upravljanja rizikom je doprineo mom daljem usavršavanju. Na seminaru mi se dopao način izlaganja predavača, primeri iz prakse, razumljivost izlaganja i komunikacija sa predavačem".
Svetislav Todorović, interni revizor JP "Aerodrom Niš "

"Sve pohvale za održanu radionicu iz rizika. Na radionici mi se dopao način izlaganja predavača, primeri iz prakse i dodatna objašnjenja koje je predavač navodio".
Marija Mihajlović, interni revizor JKP "Objedinjena naplata" Niš

"Radionica iz rizika je u potpunosti ispunila moja očekivanja. Predavanje sadržajno, koncizno sa dosta primera iz prakse.".
Svetislav Todorović, interni revizor JP "Aerodrom Niš "

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola
Radionica - Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Obuka za samostalno uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Radionica - Izrada pisanih procedura finansijskog upravljanja i kontrole

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net
 
HOME PAGE