Seminari i Radionice - Upravljanje rizicima u poslovanju - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Upravljanje rizicima u javnom sektoru - Seminar + Radionica

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR + RADIONICA

NOVO U PONUDI!

Seminar + Radionica je zakazana za 08.05.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 11. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

Program predavanja:

Prvi deo - Seminar

  1. Uvod u rizik
  2. Pravna regulativa u javnom sektoru vezana za rizike
  3. Identifikovanje rizika
  4. Analiza i opis rizika
  5. Procena rizika
  6. Rešavanje rizika
  7. Planiranje za slučaj nepredviđenih situacija
  8. Registar rizika
  9. Strategija za upravljanje rizikom
  10. Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezane za rizike

Drugi deo - Radionica

Radionica će Vas kroz praktičan primer upoznati sa metodologijom identifikovanja, procene i rešavanja rizika kod korisnika javnih sredstava, izrade Registra rizika i Strategije za upravljanje rizikom.

Seminar + Radionica je namenjena:


Rukovodiocima korisnika javnih sredstava koji su između ostalog odgovoran i za identifikovanje, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava

Zaposlenima i članovima radne grupe koji su zaduženi da identifikuju, procene rizike i sačine predlog Strategije za upravljanje rizcima

Internim revizorima koji daju mišljenje u upravljanju rizikom kod korisnika javnih sredstava

Ostalim zainteresovanima

Predavanje traje jedan dan od 10:00 do 15:00

Cena Seminara + Radionice je 12.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal u štampanom i elektronskom obliku, osveženje i zakusku tokom obuka i izdavanje sertifikata o odslušanom predavanju.

Popusti:
Za trećeg, četvrtog  i svakog narednog učesnika iz iste organizacije cena je 6.900 rsd.

Postoji mogućnost da se predavanje održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih ( pet i više učesnika).

Komentari učesnika sa održanih seminara i radionica

"Seminar i radionica iz upravljanja rizicima su protekli u najboljoj organizaciji. Naročito mi se dopao praktičan deo predavanja, objašnjenja predavača kroz konkretne primere i rad u malim grupama."
Gordana Gačić, samostalni stručni saradnik , Opštinska uprava Lajkovac.

"Seminar i radionica iz upravljanja rizicima je ispunila moje potrebe i očekivanja. Naročito mi se dopalo što je istovremeno održan seminar sa teorijskim delom i radionica sa prakičnim primerima, kao i dostavljen materijal."
Tatijana Panić, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije Opštinska uprava Lajkovac.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola
Radionica - Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Obuka za samostalno uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Radionica - Izrada pisanih procedura finansijskog upravljanja i kontrole

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net
 
HOME PAGE