Seminari i Radionice - Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanje rizicima - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole - Radionica

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Radionica je zakazana za 15.12.2017. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 i 142/2014, 68/2015 dr. zakon i 103/2015) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Radionica će Vas kroz praktične korake upoznati sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u pripremi i izradi:

  • Odluke o imenovanju rukovodioca odgovornog za finansijsko upravljanje i kontrolu i odluke o obrazovanju radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole; 
  • Plana aktivnosti za uspostavljanja sistema finansijskog     upravljanje i kontrole;
  • Izjave o viziji, misiji i ciljevima;
  • Upitnika za samo-ocenjivanje;
  • Popisa i opisa poslovnog procesa i sastavljanje knjige - mape     procesa;
  • Identifikovanja, procene i rešavanja rizika;
  • Pregleda uspostavljenih kontrola;
  • Analize postojećih i potrebnih kontrola;
  • Donošenja plana za otklanjanje slabosti u internim kontrolama i praćenje izvršenja plana;
  • Izveštaja o internim kontrolama.

U prostorijama JKP "Informatika" Novi Sad održana je radionica iz finansijskog upravljanja i kontrole na kojoj su prisustvovali rukovodioci službi. Neki od utisaka učesnika nakon održane radionice:

"Radionica je bila korisna i ispunila je moje potrebe i očekivanja".
Miroslava Antić, rukovodilac službe za finansijske i računovodstvene poslove.

"Na održanoj radionici iz finansijskog upravljanja i kontrole mi se naročito dopao način održavanja radionice, materijal pripremljen za radionicu, praktični primeri i saveti predavača", Biljana Jovičić, menađžer kvaliteta

"Radionica je dala teorijske osnove i praktične primere za uspostavljanje i sprovođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i kao takva je ispunila moja očekivanja", Dragana Milin, stručni saradnik za modeliranje.

Radionica traje jedan dan od 10:00 do 17:00

Cena Radionice je 18.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal u štampanom i elektronskom obliku, osveženje i zakusku tokom obuka i izdavanje sertifikata o odslušanoj radionici.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Postoji mogućnost da se predavanje održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih ( pet i više učesnika).

Radionica je namenjena:


Rukovodiocima korisnika javnih sredstava koji su odgovorni za uspostavljanje, održavanje i unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji.

Zaposlenima i članovima radne grupe koji su zaduženi za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Internim revizorima koji daju mišljenje i ocenu uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Ostalim zainteresovanima

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE