Rizici i upravljanje rizicima - Radionica - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Radionica Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

RADIONICA

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 11. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

PROGRAM RADIONICE (10 - 14h)

Radionica će Vas kroz praktičan primer upoznati sa metodologijom identifikovanja, procene i rešavanja rizika kod korisnika javnih sredstava i izrade Registra rizika i Strategije za upravljanje rizikom.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Cilj održavanja radionice je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi upravljanje rizicima.

Cena Radionice je 14.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na seminar iz interne revizije cena seminara i radionice iznosi  20.900 rsd.

Maksimalan broj učesnika:  4

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste:
- Za dva učesnika cena iznosi 22.900 din.
- za tri učesnika  32.900 din. 
- za četiri  učesnika  42.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, sertifikat, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

>
Seminar - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Obuka - Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje za rukovodioce i članove radne grupe u prostorijama korisnika obuke

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE