Finansijsko upravljanje i kontrola - Seminar + Radionica - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR + RADIONICA

Seminar i radionica je zakazana za 12.12.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

PROGRAM SEMINARA I RADIONICE (10 - 15h)

PRVI DEO SEMINAR

 1. Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu
  • 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - Finansijska kontrola-nadzor
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Pojam, uloga i značaj sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  • Pojam, svrha i važnost interne kontrole
  • Standardi interne kontrole
 2. COSO okvir - Pet komponenti interne kontrole
 3. Mogućnosti i ograničenja interne kontrole
 4. Najčešći nedostaci u sistemu interne kontrole
 5. Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
 6. Aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 7. Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola
 8. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

PAUZA ZA RUČAK

DRUGI DEO RADIONICA

Radionica će Vas kroz praktične korake upoznati sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u pripremi i izradi:

 • Odluke o imenovanju rukovodioca odgovornog za finansijsko upravljanje i kontrolu i odluke o obrazovanju radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole; 
 • Plana aktivnosti za uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Izjave o viziji, misiji i ciljevima;
 • Upitnika za samoocenjivanje;
 • Popisa i opisa poslovnog procesa i sastavljanje knjige - mape procesa;
 • Identifikovanja, procene i rešavanja rizika;
 • Pregleda uspostavljenih kontrola;
 • Analize postojećih i potrebnih kontrola;
 • Donošenja plana za otklanjanje slabosti u internim kontrolama i praćenje izvršenja plana;
 • Izveštaja o internim kontrolama;
 • Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA I RADIONICE:

Upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava i aktivnostima koje je potrebno sprovesti kako bi se ovaj sistem uspostavio i funkcionisao u skladu sa zakonskim, podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME SU SEMINAR I RADIONICA NAMENJENI?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Cena Seminar + Radionica je 18.900 13.900 rsd.

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete popuste i do  50%
- Za dva učesnika cena iznosi 24.900 din.
- za tri učesnika  29.900 din. 
- za četiri  učesnika  34.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i zajednički ručak, sertifikat.

Za više informacija o uslovima i pogodnostima pročitajte Zašto odabrati ova predavanja

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar + Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar + Radionica - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE