Home > Seminari i radionice > Seminar Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u organizaciji i tako doprinosi uspešnijem i efikasnijem radu čitave organizacije.

Čl. 82. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa obavezu uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava.

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (15:30 - 18h Online)

 1. Uvod u internu reviziju
  - 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - finansijski nadzor
  - Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  - Pojam i vrste revizije
  - Nastanak i razvoj interne revizije
  - Interna revizija u Srbiji - zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru
  - Pojam, uloga i značaj interne revizije
  - Prava, dužnosti i odgovornosti internog revizora
  - Uveravanje i savetodavna uloga interne revizije
  - Jedinica za internu reviziju
  - Opis posla za zaposlene u internoj reviziji
  - Karakteristike dobrog internog revizora
 2. Međunarodni standardi interne revizije
 3. Etički kodeks
 4. Povelja interne revizije
 5. Planiranje i izrada planova interne revizije
 6. Sprovođenje interne revizije
 7. Izveštaji interne revizije
 8. Praćenje preporuka revizorskog izveštaja
 9. Interna revizija i indikatori pronevere
 10. Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je obavezan da dostavi ovaj izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija RS, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Cilj održavanja seminara je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem interne revizije kod korisnika javnih sredstava i ukaže na aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se interna revizija kod korisnika javnih sredstava uspostavila i funkcionisala u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uvođenje i sprovođenje interne revizije.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Seminara je 12.900 rsd.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Seminar iz interne revizije je veoma koristan obzirom da sam dobila odgovore na nedoumice koje sam imala. Sve pohvale za održani seminar.".
Lela Škorić, interni revizor JKP "Suboticagas" Subotica.

"Seminar iz interne revizije je ispunio moje potrebe i očekivanja. Na održanom seminaru mi se dopao način održavanja seminara, izlaganje predavača, dostavljen materijal i dodatna objašnjenja predavača."
Andrijana Dragić, interni revizor Specijalne bolnice Merkur Vrnjačka Banja

"Seminar iz interne revizije je ispunio moja očekivanja. Na seminaru mi se dopao način izvođenja predavanja, izlaganje predavača, komunikacija sa predavačem i praktični primeri i saveti predavača. Zainteresovana sam da prisustvujem seminarima i radionicama iz oblasti interne revizije, upravljanja rizikom i radionici iz finansijskog upravljanja i kontrole."
Jelena Mrđen, interni revizor - Institut za plućne bolesti Vojvodine.

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU