Interna revizija - Seminar - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Seminar Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR

Seminar je zakazan za 27.01.2020. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u organizaciji i tako doprinosi uspešnijem i efikasnijem radu čitave organizacije.

Čl. 82. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) predviđa obavezu uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava.

Seminar  je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (10 - 15h)

 1. Uvod u internu reviziju
  • 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - finansijska kontrola (nadzor)
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Pojam i vrste revizije
  • Nastanak i razvoj interne revizije
  • Interna revizija u Srbiji - zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru
  • Pojam, uloga i značaj interne revizije
  • Prava, dužnosti i odgovornosti internog revizora
  • Uveravanje i savetodavna uloga interne revizije
  • Jedinica za internu reviziju
  • Opis posla za zaposlene u internoj reviziji
  • Karakteristike dobrog internog revizora
 2. Međunarodni standardi interne revizije
 3. Etički kodeks
 4. Povelja interne revizije
 5. Planiranje i izrada planova interne revizije
 6. Sprovođenje interne revizije
 7. Izveštaji interne revizije
 8. Praćenje preporuka revizorskog izveštaja
 9. Interna revizija i indikatori pronevere
 10. Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je obavezan da dostavi ovaj izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija RS, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Cilj održavanja seminara je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem interne revizije kod korisnika javnih sredstava i ukaže na aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se interna revizija kod korisnika javnih sredstava uspostavila i funkcionisala u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uvođenje i sprovođenje interne revizije.

Cena Seminara je 13.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na radionicu iz interne revizije cena seminara i radionice iznosi  24.900 rsd.

Maksimalan broj učesnika:  4

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste
- Za dva učesnika cena iznosi 20.900 din.
- za tri učesnika  30.900 din. 
- za četiri  učesnika  40.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, sertifikat, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Obuka - Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje za rukovodioce i članove radne grupe u prostorijama korisnika obuke
Seminar - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE