Home > Seminari i radionice > Seminar Upravljačka odgovornost i upravljanje nepravilnostima

UPRAVLJAČKA ODGOVORNOST I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

Čl. 81. Zakona o budžetskom sistemu predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru između ostalog predviđa:

Član 15.
Upravljačka odgovornost je koncept na osnovu kog su rukovodioci na svim nivoima odgovorni za odluke i postupke preduzete u pravcu ostvarivanja ciljeva korisnika javnih sredstava.

Upravljačka odgovornost predstavlja osnov za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Upravljačka odgovornost obuhvata odgovornost za dobro finansijsko upravljanje na svim nivoima korisnika javnih sredstava, odnosno, odgovarajuću organizaciju, procedure i izveštavanje o rezultatima.

Član 16.
Upravljačka odgovornost je zasnovana na tri međusobno povezana elementa: nadležnost, ovlašćenje i odgovornost.
Član 17.
Rukovodilac korisnika javnih sredstava dužan je da uspostavi hijerarhijski sistem prenosa ovlašćenja i odgovornosti i odgovarajućih linija izveštavanja, uključujući jasne ciljeve i pokazatelje uspešnosti, koji će obezbediti ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava.

UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA

Član 18.
Upravljanje nepravilnostima je bitan činilac upravljačke odgovornosti i jedan od ključnih delova sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dužan je da uspostavi sistem za otkrivanje, evidentiranje i postupanje po obaveštenjima o sumnjama na nepravilnosti unutar korisnika javnih sredstava, kao i sistem izveštavanja.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dužan je da preduzima mere za umanjenje rizika od nepravilnosti.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA JE:

- Da korisnicima javnih sredstava pomogne da bolje razumeju koncept upravljačke odgovornosti kako bi se on uspostavio u skladu sa postojećim eksternim i internim propisima i organizacionom strukturom.
- Da pomogne da se kod korisnika javnih sredstava uspostavi efikasan sistem za otkrivanje, evidientiranje i postupanje po obaveštenjima o sumnjama na nepravilnost

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama u kojima postoji zakonska obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Seminara je 16.900 + PDV (20%) rsd.

U našoj ponudi se nalazi i praktična obuka za Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Na održanim seminarima mi se najviše dopalo način predavanja i kombinacija znanja predavača i praktični primeri kroz kojih se vidi probolem i rešenje u okviru zakona. Zaintersovana sam da prisustvujem još predavanju iz finansijskog upravljanja i kontrole i obuke za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. "
Emina Veličković, rukovodilac finasijskog sektora GSA Pančevo

"Posebno mi se dopalo to što su objašnjenja bila detaljna i definitivno je predavanje ispunilo naša očekivanja. "
Milica Minić, služba pravnih poslova GSA Pančevo

"Predavanje je ispunilo moja očekivanja, na održanim predavanjima mi se naročito dopalo detaljna objašnjenja predavača. "
Nenad Rakić, direktor GSA Pančevo

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU