Home > Seminari i radionice > Seminar Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

NOVO! Online obuka za izradu pisanih procedura, registra rizika i strategije upravljanja rizicima za potrebe zdravstvenih ustanova

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 7. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 89/2019) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 12. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (15:30 - 18h Online)

  1. Uvod u rizik
  2. Pravna regulativa u javnom sektoru vezana za rizike
  3. Identifikovanje rizika
  4. Analiza i opis rizika
  5. Procena rizika
  6. Rešavanje rizika
  7. Planiranje za slučaj nepredviđenih situacija
  8. Registar rizika
  9. Strategija za upravljanje rizikom
  10. Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezana za rizike

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Cilj održavanja seminara je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za upravljanje rizicima.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Seminara je 15.900 + PDV (20%) rsd.

U našoj ponudi se nalazi i praktična obuka za Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje u prostorijama Vašeg preduzeća i prilagođena je za delatnost koju obavljate!

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Seminar iz rizika i upravljanja rizikom je ispunio moja očekivanja. Na seminaru su mi se naročito dopala praktična uputstva i korisni saveti koje sam dobio."
Bogdan Zlatić, samostalni stručni saradnik za pravne poslove JP "Zavod za udžbenike" Beograd.

"Prezadovoljan sam načinom i izvođenjem predavanja na održanom seminaru iz rizika i upravljanja rizikom."
Saša Kocić, interni revizor Opšte bolnice Leskovac.

"Seminar i radionica iz upravljanja rizicima je ispunila moje potrebe i očekivanja.Naročito mi se dopalo što je istovremeno održan seminar sa teorijskim delom i radionica sa prakičnim primerima, kao i dostavljen materija."
Tatijana Panić, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije Opštinska uprava Lajkovac.

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU