Home > Seminari i radionice > Seminar Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

NOVO! Online obuka za izradu pisanih procedura, registra rizika i strategije upravljanja rizicima za potrebe zdravstvenih ustanova

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (15:30 - 18h Online)

 1. Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu
  - 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - finansijski nadzor
  - Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  - Pojam, uloga i značaj sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  - Zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  - Pojam, svrha i važnost interne kontrole
  - Standardi interne kontrole
 2. COSO okvir - Pet komponenti interne kontrole
 3. Mogućnosti i ograničenja interne kontrole
 4. Najčešći nedostaci u sistemu interne kontrole
 5. Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
 6. Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola
 7. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Seminara je 15.900 + PDV (20%) rsd.

U našoj ponudi se nalazi i praktična obuka za Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje u prostorijama Vašeg preduzeća i prilagođena je za delatnost koju obavljate!

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Ispunjena su moja očekivanja, na pristupačan način sam upućena u materiju. Na seminaru iz finansijskog upravljanja i kontrole su mi se naročito dopali primeri iz prakse koje je navodio predavač. Pradavač je stručan i kompetentan".
Miroslava Milutinović, šef računovodstva JP "Direkcija za izgradnju Rume".

"Predavanje iz finansijskog upravljanja i kontrole je bilo veoma interesantno. Predavač odličan, povezuje teoriju i praksu u javnom sektoru".
Nada Harš, sektor pravnih poslova "JP Direkcija za izgradnju Rume".

"Na seminaru iz finansijskog upravljanja i kontrole naročito mi se dopala stručnost predavača, način izvođenja predavanja, razumljivost i komunikacija sa predavačem."
Jasmina Puhalić , finansijski direktor JP "Srem gas Sremska Mitrovica"

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU