Home > Seminari i radionice > Radionica Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - RADIONICA

Termini nastave po dogovoru!

NOVO! Online obuka za izradu pisanih procedura, registra rizika i strategije upravljanja rizicima za potrebe zdravstvenih ustanova

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

PROGRAM RADIONICE (15:30 - 18h Online)

Radionica će Vas kroz praktične korake upoznati sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u pripremi i izradi:

 1. Odluke o imenovanju rukovodioca odgovornog za finansijsko upravljanje i kontrolu i odluke o obrazovanju radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 2. Plana aktivnosti za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 3. Izjave o viziji, misiji i ciljevima;
 4. Upitnika za samoocenjivanje;
 5. Popisa i opisa poslovnog procesa i sastavljanje knjige - mape procesa;
 6. Identifikovanja, procene i rešavanja rizika;
 7. Pregleda uspostavljenih kontrola;
 8. Analize postojećih i potrebnih kontrola;
 9. Donošenja plana za otklanjanje slabosti u internim kontrolama i praćenje izvršenja plana;
 10. Izveštaja o internim kontrolama;
 11. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava i aktivnostima koje je potrebno sprovesti kako bi se ovaj sistem uspostavio i funkcionisao u skladu sa zakonskim, podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Radionice je 17.900 + PDV (20%) rsd.

U našoj ponudi se nalazi i praktična obuka za Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje u prostorijama Vašeg preduzeća i prilagođena je za delatnost koju obavljate!

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Radionica iz finansijskog upravljanja i kontrole je ispunila moja očekivanja. Na održanoj radionici dopao mi se način izvođenja radionice, stručnost predavača, dostavljeni materijal kao i praktični primeri i saveti predavača. Zainteresovan sam da prisustvujem seminaru i radionici iz upravljanja rizicima."
Mile Đorđević, pomoćnik direktora za ekonomska pitanja, JP "Jedinstvo" Kladovo.

"Na održanoj radionici iz finansijskog upravljanja i kontrole dopao mi se način izvođenja radionice, stručnost predavača, dostavljeni materijal kao i praktični primeri i saveti predavača. Zainteresovana sam da prisustvujem seminaru i radionici iz upravljanja rizicima. "
Snežana Burkić, šef računovodstva JKP "Badnjevo" Negotin.

"Predavanje na radionici iz finansijskog upravljanja i kontrole je bilo kvalitetno i sadržajno. Prezadovoljan sam održanom radionicom i materijalom koji smo dobili."
Saša Kocić, interni revizor Opšta bolnica Leskovac.

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU